Tin nổi bật

Văn bản của UBND xã

Kế hoạch triển thực hiện quy định danh mục các vị trí công tác và thời gian hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với một số chức danh chuyên môn tại UBND xã
Kế hoạch triển thực hiện quy định danh mục các vị trí công tác và thời gian hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với một số chức danh chuyên môn tại UBND xã.pdf
Các tin liên quan: