Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Lĩnh vực: Nuôi con nuôi
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 2. Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
*Trình tự thực hiện:
          - Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Bộ phận một cửa của UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây;
          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
*Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).
*Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan thực hiện:  Ủy ban nhân dân cấp xã .
- Cơ quan phối hợp : Không
*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
          *Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi - TP/CN-2011/CN.04.
*Lệ phí : Không
*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.
          *Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;
- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
          *Căn cứ pháp lý:
- Luật nuôi con nuôi 2010;
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi;
- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;
            - Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;
            - Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ảnh 4x 6 cm
(chụp chưa quá 6 tháng)
 
Ảnh 4x 6 cm
(chụp chưa quá 6 tháng)
Mẫu TP/CN-2011/CN.04
                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      _________________________
                                     

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

 
Kính gửi (1):...............................................................
 
Chúng tôi /tôi là:
  Ông
Họ và tên  
 
 
Ngày, tháng, năm sinh    
Nơi sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
 
Nơi th­ường trú
 
 
 
 
 
Số Giấy CMND/Hộ chiếu        
Nơi cấp    
Ngày, tháng, năm cấp    
Địa chỉ liên hệ  
 
 
Điện thoại/fax/email    
 
Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: .................................................................Giới tính: .................
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Dân tộc: ......................................Quốc tịch: ........................................................
Nơi thường trú:.....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần khai về bên giao con nuôi trước đây(2):
  Ông
Họ và tên  
 
 
Ngày, tháng, năm sinh    
Nơi sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi th­ường trú/tạm trú  
 
 
 
Số Giấy CMND/Hộ chiếu        
Nơi cấp    
Ngày, tháng, năm cấp    
Địa chỉ liên hệ  
 
 
Điện thoại/fax/email    
 
Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (3):......................................................
Tên cơ sở nuôi dưỡng: ........................................................................
Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng: ....................................
Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại: ...................................................... ngày..............tháng..............năm............ .
 
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị....................................................................................... đăng ký.
                             ............................., ngày ............tháng............năm............
                                                                        Người khai                                 
                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
        Xác nhận của  Người làm chứng thứ nhất (4)
       Tôi tên là.........................................................sinh năm .........
         Số CMND...................................., cư trú tại..........................
          .........................................................................................................
       Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu trên  là
       đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm
        chứng của mình.
.          ................, ngày..........tháng......... năm...........
                       (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
Xác nhận của  Người làm chứng thứ hai
Tôi tên là...........................................sinh năm
 Số CMND...................................., cư trú tại...........   ................................................................................................
Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.
................., ngày..........tháng......... năm...........
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
(1)Trường hợp nuôi con nuôi trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì gửi Sở Tư pháp, nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
(2)Nếu có được các thông tin này.
(3)Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng.
(4)Không cần có xác nhận của người làm chứng nếu đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã/STP nơi đã đăng ký việc NCN trước đây.
File đính kèm: Tải file