Tin nổi bật

Thư viện điện tử

Tên tài liệu:
Nhóm tài nguyên:
STT Tên tài nguyên Lĩnh vực Dung lượng Tải file
1  dự toán ngân sách năm 2020 dự toán ngân sách năm 2020 0
2  Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XX Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XX 0
3  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy QĐ 464/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh 17 KB
4  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế QĐ 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh 31 KB
5  QĐ công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực tiếp nhận, xử lý đơn thư QĐ 1612/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh 34 KB
6  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thể thao QĐ 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh 25 KB
7  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực NN&PTNN QĐ 790/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh 0
8  QĐ công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo QĐ số 3401/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh 107 KB
9  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật QĐ số 1095/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh 26 KB
10  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp QĐ số 2237/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh 387 KB
11  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng QĐ số 2392/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh 38 KB
12  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo QĐ 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ 98 KB
13  QĐ công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động thương binh xã hội Quyết định 4027/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh 125 KB