Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 4. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Tiếp công dân, xử lý đơn thư 20 ngày
2 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp Người có công 5 ngày không
3 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam -pu - chia Người có công 10 ngày không
4 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh Người có công 3 ngày không
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch Chứng thực sau 15 giờ 25.000đ/hợp đồng
6 9. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy, hàng hải 3 ngày Không
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy, hàng hải 3 ngày 70.000đ/giấy chứng nhận
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy, hàng hải 3 ngày 70.000đ/giấy chứng nhận
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy, hàng hải 3 ngày 70.000đ/giấy chứng nhận
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy, hàng hải 3 ngày 70.000đ/giấy chứng nhận
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy, hàng hải 3 ngày 70.000đ/giấy chứng nhận
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy, hàng hải 3 ngày 70.000đ/giấy chứng nhận
13 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy, hàng hải 3 ngày 70.000đ/giấy chứng nhận
14 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy, hàng hải 3 ngày 70.000đ/giấy chứng nhận
15 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần) Chính sách 7 ngày Không
16 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần) Chính sách 7 ngày Không
17 Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000 Bảo hiểm xã hội 30 ngày Không
18 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Động viên quân đội Ngay sau khi kết thúc đăng ký Không
19 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Dân quân tự vệ 35 ngày Không
20 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Dân quân tự vệ 35 ngày Không
Trang: