Tin nổi bật

Văn bản của Trung ương

Quyết định ban hành tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2025
Quyết định ban hành tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2025
01/2019/TT-BNV
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức