Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Lệ phí: Miễn thu
Nội dung: 2. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.
Trong trường hợp:
- Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được
- Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên
- Mất Giấy xác nhận khuyết tật
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức làm đơn nộp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.
- Bước 2: Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Uỷ bân nhân dân cấp xã.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có: Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.
d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
        + Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
 
 
Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- BTC-BGDĐTngày 28 tháng 12 năm 2012)
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT
Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã(phường, thị trấn) ………………………..
Huyện (quận, thị xã, thành phố) …………………….......
Tỉnh, thành phố…………………………………………
 Họ tên người khuyết tật; đại diện người khuyết tật (nếu người khuyết tật không thể viết được đơn): ……………………………………………………………………………….
Số chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………
Họ tên người khuyết tật: …………………………………………..Nam, Nữ….............
Sinh ngày …………… tháng …………..năm……………………………………………
Quê quán:…………… …………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú tại……………………………………………………………………
Xã (phường, thị trấn) ………………………. huyện (quận, thị xã, TP)…………………
Tỉnh………………………………………………………………………………...........
Nêu tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình, tình trạng khuyết tật……………………..........
……………………………………………………………………………………………
Vậy tôi làm đơn này đề nghị:
- Xác định mức độ khuyết tật hoặc xác định lại mức độ khuyết tật;
- Cấp giấy xác nhận khuyết tật hoặc đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.
Đính kèm các giy tờ sau đây (nếu có):
Ÿ Giấy xác nhận mức độ khuyết tật
Ÿ Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa
Ÿ Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện)
Ÿ Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần
Ÿ Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã
Ÿ Giấy khác (Ghi cụ thể ………………………………………)
  …………., ngày … tháng … năm 20 …..
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
File đính kèm: Tải file