Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lĩnh vực: Dân tộc
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện 
Bước 1: Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Bước 2: Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
b) Cách thức thực hiện
- Qua bưu điện;
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
d) Thời hạn giải quyết
15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
g) Lệ phí: Không.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có (gồm các biểu mẫu kèm theo tại Phụ lục II của Quyết định này).
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
File đính kèm: Tải file