Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết: 04 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải:
Cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải do Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì và được thực hiện như sau:
- Hòa giải viên tham dự cuộc họp thống nhất danh sách những người được giới thiệu bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải, lựa chọn hình thức bầu, thống nhất danh sách Tổ kiểm phiếu trong trường hợp bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức biểu quyết công khai thì Trưởng ban công tác Mặt trận đếm số người biểu quyết, lập biên bản về kết quả biểu quyết (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN);
- Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức bỏ phiếu kín thì Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ phát phiếu, phổ biến quy chế bỏ phiếu, thu nhận phiếu và tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu; lập biên bản kiểm phiếu (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN).
b) Đề nghị và xem xét, công nhận tổ trưởng tổ hòa giải:
Người được đề nghị công nhận là tổ trưởng tổ hòa giải phải đạt trên 50% số hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý và là người có số phiếu bầu cao nhất.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải, Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN) kèm theo biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.
* Cách thức thực hiện: Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai.
* Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải.
- Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Không.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Trưởng ban công tác Mặt trận, hòa giải viên của tổ hòa giải.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải - Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN.
* Lệ phí: Không.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
- Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Thành lập tổ hòa giải mới;
+ Tổ trưởng tổ hòa giải thôi làm hòa giải viên, thôi làm tổ trưởng tổ hòa giải hoặc không thể tiếp tục làm tổ trưởng tổ hòa giải.
- Người được đề nghị công nhận là tổ trưởng tổ hòa giải phải đạt trên 50% số hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý và là người có số phiếu bầu cao nhất.
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013;
- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN.
 
 
 
 

Mẫu số 04
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN
Về kết quả biểu quyết bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Hôm nay, vào………. giờ………, ngày….. tháng…….. năm………
Tại:...................................................................................................................... 
Tổ hòa giải................................. thôn/tổ dân phố….……………………….….
tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức biểu quyết công khai.
Số lượng hòa giải viên của tổ hòa giải:...............................................................
Số lượng hòa giải viên tham dự cuộc họp:..........................................................
Kết quả biểu quyết bầu tổ trưởng tổ hòa giải như sau:
STT Họ và tên Số người biểu quyết đồng ý Tỷ lệ % hòa giải viên của Tổ hòa giải đồng ý
       
       
       
Cuộc họp kết thúc vào….. giờ….. ngày…. tháng….. năm…….
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.
   TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Mẫu số 05
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
BIÊN BẢN
Kiểm phiếu bầu tổ trưởng tổ hòa giải
 
Hôm nay, vào……giờ……, ngày……tháng…...năm………..
Tại:..................................................................................................................... 
Tổ hòa giải ………………………..thôn/tổ dân phố..........................................
tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tổ kiểm phiếu bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:
Ông (Bà):........................................................................................ - Tổ Trưởng
Ông (Bà):....................................................................................... - Thành viên
Ông (Bà):....................................................................................... - Thành viên
Số lượng hòa giải viên của tổ hòa giải:...............................................................
Số lượng hòa giải viên tham dự cuộc họp:..........................................................
Kết quả kiểm phiếu bầu tổ trưởng tổ hòa giải như sau:
- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- Kết quả kiểm phiếu:
STT Họ và tên Số người biểu quyết đồng ý Tỷ lệ % hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý
       
       
       
Cuộc họp kết thúc vào….. giờ….. ngày...... tháng….. năm……..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.
 
 TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
TM. TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Mẫu số 07
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
…, ngày … tháng … năm….
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn
Căn cứ kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải (có biên bản gửi kèm), Ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố……………………………đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……………..xem xét, quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải đối với ông (bà) có tên sau đây:
Stt Họ và tên Địa chỉ Tỷ lệ % hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý
       
 
  TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
File đính kèm: Tải file