Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Lệ phí: không
Nội dung: 2. Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
a. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Thân nhân lập bản khai thanh niên xung phong từ trần kèm theo giấy khai tử, gửi bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn đối tượng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày có trách nhiệm xác nhận vào bản khai của từng người; chuyển bản khai kèm giấy khai tử và một trong những giấy tờ (bản sao có công chứng) xác nhận là thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm lập danh sách kèm theo các giấy tờ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm:  Ghép hồ sơ thanh niên xung phong đang quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết mai táng phí và ra quyết định trợ cấp mai táng (Mẫu số 05).
- Bước 5: Đối tượng nhận kết quả qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã theo quy định.
b. Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
- Gửi hồ sơ qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn//. Khi cán bộ của Sở thẩm định xong hồ sơ qua mạng, yêu cầu tổ chức, cá nhân gửi bản giấy đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công để chuyển cho cán bộ tiếp nhận lưu hồ sơ và đồng thời nhận kết quả. Trong trường hợp hồ sơ bản giấy có sự sai lệch so với hồ sơ đã gửi qua mạng cho cán bộ của Sở thẩm định và phê duyệt thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai lệch đó theo quy định pháp luật.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
* Thành phần hồ sơ:
- Đối với thanh niên xung phong đang hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg chết:
+ Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.
+ Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-A).
- Đối với thanh niên xung phong chết từ ngày Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg đến ngày Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành và thanh niên xung phong không hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg:
+ Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.
+ Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-B), kèm một trong những giấy tờ xác nhận là thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong. Trường hợp không có giấy tờ nêu trên thì phải có giấy chứng nhận (bản chính) là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong khánh chiến chống Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tượng thường trú cấp, dựa trên xác nhận của Hội (hoặc Ban Liên lạc) Cựu thanh niên xung phong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) theo mẫu (Mẫu 02).
d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. Trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện: 10 ngày làm việc;
- Sở Lao động – TB&XH: 10 ngày làm việc;
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thân nhân hoặc tổ chức lo mai táng thanh niên xung phong.
f. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp mai táng.
h. Lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Giấy chứng nhận thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp (Mẫu số 02);
- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-A);
- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-B).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;
- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

MẪU SỐ 02
 
TỈNH ĐOÀN, THÀNH ĐOÀN
-------
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
--------------
Số:      /…… ……., ngày   tháng    năm
 
GIẤY CHỨNG NHẬN
Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong
 kháng chiến chống Pháp
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH (THÀNH) ĐOÀN …….....…… CHỨNG NHẬN:
 
Ông (bà): ……………….........……………, Năm sinh: ................................
Nguyên quán: ...............................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Tham gia thanh niên xung phong ngày …... tháng ...… năm .......................
Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình ngày …... tháng …... năm ..............
Thuộc đơn vị thanh niên xung phong: ............................................................
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định.
 
……., ngày    tháng    năm
Xác nhận của Hội (Ban Liên lạc)
Cựu TNXP cấp tỉnh
Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)
……., ngày   tháng    năm
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Bí thư

(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MẪU SỐ 04-A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 
BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC)
LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT

 
Họ và tên TNXP đã chết: ..................................................................................................
Năm sinh: ..........................................................................................................................
Nguyên quán: ....................................................................................................................
Trú quán: ..........................................................................................................................
Chết ngày ………… tháng ……….. năm ................................................................
Theo giấy khai tử số …………………, ngày ……… tháng ………. năm …………
của Ủy ban nhân dân cấp xã ........................................................................................
Số thẻ bảo hiểm y tế: ……………………………….. do Giám đốc BHYT tỉnh (TP)………………………….. cấp ngày … tháng …. năm .......................................
Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:………………………….......
Nguyên quán: ...................................................................................................................
Trú quán (hoặc địa chỉ)......................................................................................................
Quan hệ với thanh niên xung phong: .....................................................................................................................................
 ……., ngày    tháng    năm
Xác nhận của UBND cấp xã
Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)
……., ngày   tháng    năm
Người (đại diện tổ chức)
nhận trợ cấp mai táng

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
 

MẪU SỐ 04-B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC)
LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT

 
Họ và tên TNXP đã chết:................................................................................................
Năm sinh: ........................................................................................................................
Nguyên quán: ....................................................................................................................
Trú quán: ..........................................................................................................................
Là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình, thuộc đơn vị thanh niên xung phong:
...........................................................................................................................................
Được công nhận là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo giấy tờ sau: ............................................................................................................................
Chết ngày ………… tháng ……….. năm ...................................................................
Theo giấy khai tử số …………………………, ngày ……… tháng …. năm ...………
của Ủy ban nhân dân cấp xã .................................................................................
Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:
...........................................................................................................................................
Nguyên quán: ....................................................................................................................
Trú quán (hoặc địa chỉ) ....................................................................................................
Quan hệ với thanh niên xung phong: ...............................................................................
 ……., ngày    tháng    năm
Xác nhận của UBND cấp xã
Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)
……., ngày   tháng    năm
Người (đại diện tổ chức)
nhận trợ cấp mai táng

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
 
 
File đính kèm: Tải file