Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) (QTTTHC-03).
Lĩnh vực: Nông nghiệp &PTNT
Thời gian giải quyết: 7 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân.
Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không hợp lệ.
Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt
UBND cấp xã thanh toán nguồn vốn hỗ trợ cho người đề nghị hỗ trợ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Cách thức thực hiện
Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Gửi đến UBND cấp xã.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018;
- Hồ sơ được phê duyệt;
- Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
b) Số lượng: 01 bộ chính
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện TTHC:
Các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở.
6. Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
7. Kết quả thực hiện TTHC: thanh toán giải ngân vốn hỗ trợ
  8. Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (có mẫu kèm theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018) .
10. Điều kiện thực hiện TTHC:
- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước:
+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã;
+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.
- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước:
+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở.
+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất;
+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017
  - Nghị định số  77/2018/NĐ-CP ngày 16/5 /2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
 
 

Phụ lục 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/ 05/2018 của Chính phủ)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                      ........., ngày.........tháng........năm 20....
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã........
 
Tên tổ chức thủy lợi cơ sở/cá nhân: ............................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................
Điện thoại: .................................................................................................
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã.....hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình...... với các nội dung sau:
1. Tên công trình: …………………………………………………………;
2. Chủ đầu tư:………..…………………………………….....……………;
3. Địa điểm xây dựng: ………………………………………….…………;
4. Mục tiêu đầu tư: …………………..........…………….........…………..;
5. Quy mô công trình: ……………………………………...............……..;
- Diện tích phục vụ tưới:…………….ha.
- Diện tích đất xây dựng công trình:…........m2.
- Thông số kỹ thuật chủ yếu.
6. Số đối tượng được hưởng lợi từ công trình:......................hộ.
7. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình:................đồng.
Trong đó: + Kinh phí đề nghị nhà nước hỗ trợ:......đồng, tương đương ...%
      + Kinh phí các đối tượng hưởng lợi đóng góp:..........................đồng.
      + Kinh phí huy động khác (nếu có): .........................................đồng.
          Đề nghị Ủy ban nhân dân xã.....xem xét giải quyết./.
  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ             
(Ký và ghi đầy đủ họ tên)
 
File đính kèm: Tải file