Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:

4. Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

4.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1.: Nộp hồ sơ:
Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.
Bước 2: Có ý kiến bằng văn bản:
UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.
4.2 Cách thức thực hiện: Không quy định
4.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
*/ Thành phần hồ sơ:
-  Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;
- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.
*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4.4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
4.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án
4.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
4.7 Kết quả thực hiện của thủ tục hành chính:
Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.
4.8. Phí, lệ phí: Không.
4.9. Tên các mẫu đơn: 
Mẫu đơn quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Phụ lục 2.4. Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án
về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.
4.10 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
4.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Phụ lục 2.4.
Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
 
 
 
(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo ĐTM của dự án (2)
(Địa danh), ngày... tháng... năm...
 
Kính gửi: (3)
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;
 (3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
 
File đính kèm: Tải file