Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét bản đăng ký và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.
- Bước 3: Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký.
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Thành phần bản đăng ký (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bản
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo cơ sở.
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký.
* Lệ phí: Không
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo năm (Mẫu B21, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Trước ngày 15/10 hàng năm.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
 
 
 

Mẫu B21
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

………(1), ngày……tháng……năm……
 
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
(Năm ……)
 
Kính gửi: (2) ………………………. ……………………………………….
Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:………….... ….…...……..……………………..
Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:
Họ và tên: ………………..……………...…………Năm sinh…........
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)………………………………………
Chức vụ, phẩm trật ………..……………………………....................
 
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:
 
TT Tên hoạt động tôn giáo Người tổ chức Nội dung hoạt động tôn giáo Thời gian tổ chức Dự kiến số lượng người tham dự Ghi chú
1            
2            
             
             
             
N            
 
 
 
 
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.
 
File đính kèm: Tải file