Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự nhận được quyết định bổ nhiệm hoặc được biên chế vào chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, thì cơ quan, tổ chức nơi công dân công tác cử đại diện mang quyết định bổ nhiệm hoặc giấy xác nhận chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để làm thủ tục đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Công dân đã được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự nếu không còn giữ chức vụ hoặc chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ quan, tổ chức nơi công dân công tác cử đại diện đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đăng ký nghĩa vụ quân sự lại.

Bước 2: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến hoặc đăng ký nghĩa vụ quân sự lại. 

Cách thức thực hiện: Người đại diện của cơ quan, tổ chức làm thủ tục trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời hoặc đăng ký nghĩa vụ quân sự lại.
Thành phần hồ sơ: Bản chụp Quyết định bổ nhiệm chức vụ (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với chức danh công tác thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Lệ phí: Không
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Cơ quan thực hiện: Ban chỉ huy quân sự cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

Kết quả thực hiện: Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến cho công dân.

Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật 78/2015/QH13

                                            Nghị định 13/2016/NĐ-CP

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

Đánh giá tác động TTHC: Không

File đính kèm: Tải file