Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự, công dân phải trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.
 Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; sửa đổi, bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký quân nhân dự bị, Phiếu quân nhân dự bị.
Cách thực thực hiện: Người làm thủ tục trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.
Thành phần hồ sơ: - Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).
 - Bản chụp các giấy tờ liên quan đến những thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự (mang theo bản chính để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Lệ phí: Không
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Cơ quan thực hiện: Ban chỉ huy quân sự cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chỉ huy quân sự cấp huyện
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
Kết quả thực hiện: Công dân được bổ sung thay đổi vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký quân nhân dự bị, Phiếu quân nhân dự bị.
Căn cứ pháp lý: Luật 78/2015/QH13
                          Nghị định 13/2016/NĐ-CP
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Đánh giá tác động TTHC:Không
 
File đính kèm: Tải file