Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký lại.
Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm  làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; bổ sung các thông tin vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về);

Cách thức thực hiện: Người làm thủ tục trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

Thành phần hồ sơ: Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Cơ quan thực hiện: Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

Kết quả thực hiện: Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng và đăng ký lại.

Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật 78/2015/QH13

                                            Nghị định 13/2016/NĐ-CP

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:  Không

Đánh giá tác động TTHC:  Không
File đính kèm: Tải file