Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lệ phí: Miễn thu
Nội dung: Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Công dân nộp hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã.
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
+ Thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp xã.
- Bước 3. UBND cấp xã ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do không chấp thuận) cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo.
- Chuyển kết quả về Bộ phận một cửa UBND cấp xã để trả cho công dân.
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: Công dân Việt Nam.
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo (Mẫu B4, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
- Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo;
- Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

………(1), ngày……tháng……năm……
 
 
ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO
 
 

          Kính gửi: (2)………………..……………………………………………….
          Tên tôn giáo:………………………………………………………………..
Người đại diện:
Họ và tên: ……………..Tên gọi khác…………Năm sinh……...…...
Giấy CMND số:…………...Ngày cấp:……...…..Nơi cấp:……….…
Nơi cư trú:……………………………………………………………
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:
Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………….
Nội dung sinh hoạt:..………………………………………………………..
Hình thức sinh hoạt: …...……………………………………………………
Địa điểm sinh hoạt :……………………………………………..…………..
Thời gian sinh hoạt:…………………………………………………………
Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...……………..…………..
 
                   NGƯỜI ĐẠI DIỆN
                  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 

(1)  Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.
 
File đính kèm: Tải file