Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)
Lĩnh vực: Động viên quân đội
Thời gian giải quyết: Ngay sau khi kết thúc đăng ký
Lệ phí: Không
Nội dung:

Trình tự thực hiện:

1, Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi đưa phương tiện kỹ thuật hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc từ khi làm xong thủ tục cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện kỹ thuật, chủ phương tiện kỹ thuật (hoặc người đại diện) trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đăng ký phương tiện

kỹ thuật tạm vắng;

2, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tiếp nhận, ghi vào sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ liên quan đến hoạt động của phương tiện hoặc cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không

Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi kết thúc đăng ký

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Cơ quan thực hiện: Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chỉ huy  quân sự cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC: Ghi tên phương tiện kỹ thuật vào sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng

Căn cứ pháp lý: Nghị định 168/1999/NĐ-CP
                           Nghị định 125/2005/NĐ-CP

                          Nghị định 44/2012/NĐ-CP

Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không

Đánh giá tác động của TTHC: Không

File đính kèm: Tải file