Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 06 ngày
Lệ phí: Miễn thu
Nội dung: 2. Thủ tục cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm tự giác khai báo và nộp hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2: Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng tự nguyện cai nghiện và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 3: Kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
- Bước 4: Đối tượng nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.
* Số lượng hồ sơ : 01 bộ.
d) Thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại cộng đồng.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010.
 
 
File đính kèm: Tải file