Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: 10.000đ/giấy phép
Nội dung: 4. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC.
+ Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này.
- Bước 2. Giải quyết hồ sơ
+ Xem xét hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật sẽ quyết định việc cấp lại giấy phép xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển kết quả giải quyết về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nếu hồ sơ không phù hợp quy định pháp luật sẽ không tiếp tục giải quyết, chuyển trả hồ sơ cùng lý do không giải quyết về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định.
- Bước 3. Trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của TTHC đã thực hiện;
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.
 Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do cấp lại.
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách nát).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng chuyên môn quản lý về xây dựng UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn quản lý về xây dựng UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không.
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng
* Lệ phí: 10.000 đồng/giấy phép.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật xây dựng ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”;
- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN.
- Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v Quyết định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
 
File đính kèm: Tải file