Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: không
Nội dung:
1. Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
a. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Đại diện thân nhân (có biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định, gửi bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn đối tượng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có trách nhiệm phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xác nhận bản khai (Mẫu 1 - MTP), ký công văn đề nghị hưởng chế độ mai táng phí (Mẫu 2, 3 - MTP) kèm các giấy tờ theo quy định gửi về UBND cấp huyện qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm (theo mẫu) và tổng hợp danh sách gửi kèm theo công văn (Mẫu 4, 5 - MTP) và các giấy tờ theo quy định về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định có trách nhiệm ban hành quyết định hưởng chế độ mai táng phí.
- Bước 5: Đối tượng nhận kết quả qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã theo quy định.
b. Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
- Gửi hồ sơ qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn//. Khi cán bộ của Sở thẩm định xong hồ sơ qua mạng, yêu cầu tổ chức, cá nhân gửi bản giấy đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công để chuyển cho cán bộ tiếp nhận lưu hồ sơ và đồng thời nhận kết quả. Trong trường hợp hồ sơ bản giấy có sự sai lệch so với hồ sơ đã gửi qua mạng cho cán bộ của Sở thẩm định và phê duyệt thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai lệch đó theo quy định pháp luật.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu 1 - MTP);
- Giấy chứng tử;
- Hồ sơ của đối tượng Cựu chiến binh.
d. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. Trong đó:
- UBND cấp xã: 03 ngày làm việc;
- Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện: 05 ngày làm việc;
- Sở Lao động – TB&XH: 10 ngày làm việc;
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng cựu chiến binh.
f. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp mai táng phí.
h. Phí, lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai hưởng chế độ mai táng phí Cựu chiến binh (Mẫu 1 - MTP).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Thông tư  số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
 
 

Mẫu - Biên bản UQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 
BIÊN BẢN ỦY QUYỀN
 
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại .............................................................
Chúng tôi gồm có:
1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:
TT Họ và tên Nơi cư trú CMND/Hộ chiếu Mối quan hệ với Cựu chiến binh từ trần
Số Ngày cấp Nơi cấp
1            
2            
           
2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên: ……………………………..
Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………
Trú quán: ..................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: ……………………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………….
3. Nội dung ủy quyền:
Lập thủ tục, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh………………………..và lĩnh tiền trợ cấp mai táng phí./.
 
Xác nhận của UBND xã (phường)….. Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 

Mẫu 1 - MTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

BẢN KHAI
Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí Cựu chiến binh theo Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
 
1. Phần khai về đối tượng
Họ và tên: ………………………. ………. ……………  Nam, nữ……………...
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………...
Quê quán: ………………………………………………………………………....
Nơi thường trú:…… ……………………………………………………………
Vào Đảng:……………………………. Chính thức: ……………………….........
Nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …. tháng ….. năm ………………..
Đơn vị hoặc cơ quan: ………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………….
Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm ……………………………………...
Đã từ trần ngày ….. tháng ….. năm ………. tại …………………………………
…………………………………………………………………………………….
2. Phần khai về thân nhân của đối tượng
Họ và tên: ……………………………………………….  Nam, nữ. ……………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………..
Quê quán: ………………………………………………………………………....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...
………………………………………………………………………………….....
Quan hệ với người chết …………………………………………………………..
Những người cùng hàng thừa kế gồm: …………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
          3. Người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị (đối với trường hợp không còn thân nhân).
Họ và tên người đại diện: ……………………………… Năm sinh:……………
Cấp  bậc, chức vụ: ………………………………………………………………
Chịu trách nhiệm khai về đối tượng tại điểm (1) dựa vào hồ sơ, lý lịch, giấy tờ hợp pháp khác có liên quan của đương sự do cơ quan, đơn vị đang quản lý để xác nhận.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Khai tại: …………………………………………………………………..............
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
                                                       ………., Ngày … tháng … năm 20.…
 
Người đại diện khai
(ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Hội CCB xã, phường, thị trấn
Chủ tịch/Phó Chủ tịch
(ký tên, đóng dấu)
T/M UBND…….
 (ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu 2 - MTP
 
UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)……………….
 
 
 

Số:          /CV-UB
V/v đề nghị giải quyết chế độ mai  táng phí Cựu chiến binh theo Nghị định số số 157/2016/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

……, ngày … tháng … năm …...
 
                       
Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội………
 
Thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;
Sau khi phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xét duyệt hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh, UBND ………………… đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và giải quyết chế độ mai táng phí đối với  ……….. trường hợp.
(Có danh sách kèm theo).
 
Nơi nhận:
-
-
-
- Lưu …….
 
                         TM. UBND……………
                      (Ký tên, đóng dấu)
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 3 - MTP
UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)……….…………
 
DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH TỪ TRẦN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ
Theo Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
(Kèm theo Công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm …..
của UBND xã, phường, thị trấn……………………………………………………….)
 
Số TT
 
Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh
Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ngày, tháng, năm chết Đối tượng Mức hưởng trợ cấp khi từ trần
Đã hưởng BHYT Cựu chiến binh (Ghi rõ Số thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng vào cột này) Chưa được hưởng BHYT Cựu chiến binh
(Đối tượng chưa hưởng BHYT Cựu chiến binh thì ghi rõ chưa hưởng vào cột này)
                 
                 
                 
Tổng số đối tượng: ……………………………………………..
                                                                                                                                                            …… Ngày …….. tháng … năm …….
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)        
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN ……….
 (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
Mẫu  - Phiếu báo giảm
 
UBND HUYỆN, TX, TP……
PHÒNG LĐTB&XH.
 
 
 

             Số:             /PBG
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

……, ngày … tháng … năm …...
 
 
PHIẾU BÁO GIẢM
ĐỐI TƯỢNG CỰU CHIẾN BINH TỪ TRẦN
 
 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
 
Họ và tên Cựu chiến binh:.............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh..............................
Nguyên quán:..........................................................................................  
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………
Từ trần ngày……..tháng……năm…….(Giấy chứng tử số….. ngày……..tháng……năm…….do UBND………..cấp)
Thuộc đối tượng Cựu chiến binh
Nay báo giảm đối tượng Cựu chiến binh kể từ ngày……..tháng……năm…….
Chế độ trợ cấp mai táng phí sau khi từ trần:…………………………(số tiền bằng chữ……………………………………………….)
Đề nghị Sở Lao  Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết chế độ mai táng phí theo quy định./.
 
Nơi nhận:
-
-
-
- Lưu …….
 
                             TRƯỞNG (PHÓ PHÒNG)
                             (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 4 - MTP
 
UBND…………………………..
PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH
 
 
 

Số:          /CV-UB
V/v đề nghị giải quyết chế độ mai  táng phí Cựu chiến binh theo Nghị định số số 157/2016/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

……, ngày … tháng … năm …...
 
 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
Thực hiện Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;
Sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh do UBND ………………… đề nghị.
          (Có danh sách kèm theo)
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao  Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết./.
 
Nơi nhận:
-
-
-
- Lưu …….
 
                                TRƯỞNG (PHÓ PHÒNG)
                                    (Ký tên, đóng dấu)
 
   
 
Mẫu 5 - MTP
PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH (HUYỆN, TX, TP)…………..
 
DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH TỪ TRẦN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ
Theo Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ
(Kèm theo Công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm …..
của Phòng Lao động – TB&XH………………………………….)
 
Số TT
 
Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh
Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ngày, tháng, năm chết Đối tượng Mức hưởng trợ cấp khi từ trần
Đã hưởng BHYT Cựu chiến binh (Ghi rõ Số thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng vào cột này) Chưa được hưởng BHYT Cựu chiến binh
(Đối tượng chưa hưởng BHYT Cựu chiến binh thì ghi rõ chưa hưởng vào cột này)
                 
                 
                 
                     
Tổng số đối tượng: ……………………………………………..
                                                                                                                                                              …… Ngày …….. tháng … năm …….
 
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
              (Ký tên, ghi rõ họ tên)           
  TRƯỞNG (PHÓ PHÒNG)
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
File đính kèm: Tải file