Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Theo tỷ lệ %
Nội dung: 8. Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức.
-  Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.
- Tổ chức căn cứ vào giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nhận kết quả và nộp lệ phí thẩm định dự án (nếu có).
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu;
+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật
+ Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
* Phí, lệ phí (nếu có):
- Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Mức phí: Theo tỷ lệ %
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thông tư 03/2009/TT-BXD).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng
Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
 Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
(Ban hành kèm theo Thông t­ư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 
 

 (Tên Chủ đầu t­ư)

 

       Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.........., ngày......... tháng......... năm..........
 
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
 công trình……….
 
                   Kính gửi: …(Ng­ười có thẩm quyền quyết định đầu t­ư)
 
          - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
          - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;
          - Căn cứ Thông t­ư số … ngày … tháng … năm ... của Bộ trư­ởng Bộ Xây dựng;
          - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).
(Tên Chủ đầu t­ư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau:
 1. Tên công trình:
2. Tên chủ đầu tư­:         
3. Tổ chức t­ư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
4. Mục tiêu đầu t­ư xây dựng:
5. Địa điểm xây dựng:
6. Diện tích sử dụng đất:
7. Tổng mức đầu tư­:
8. Nguồn vốn đầu t­ư:
9. Hình thức quản lý dự án:
10. Thời gian thực hiện:
11. Những kiến nghị:
(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm  định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán).
 
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lư­u:…
Đại diện chủ đầu t­ư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
 
 
File đính kèm: Tải file