Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục tiếp nhận đăng ký người vào tu
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu
Lệ phí: Miễn thu
Nội dung: Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu).
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;
+ Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở tôn giáo.
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC:
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký người vào tu (Mẫu B23, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

………(1), ngày……tháng……năm……
 
 
ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU
 
 

Kính gửi: (2) ….……………………………………………………………...
Người phụ trách cơ sở tôn giáo:
Họ và tên: ……………………….……………Năm sinh…................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………....
Chức vụ, phẩm trật ……….………………………….………………
Cơ sở tôn giáo:………………………………………………………………
 
Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:
 
TT Họ và tên Giấy CMND Ngày tháng năm sinh Quê quán Nơi cư trú Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)
Số GCMND Ngày cấp Nơi cấp
1                
2                
..                
..                
n                
 
Kèm theo đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.
 
 
 
     NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO
         (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

 
File đính kèm: Tải file