Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu cử
Lệ phí: Miễn thu
Nội dung: Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tiếp nhận và báo cáo UBND cấp xã, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (theo mẫu)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:
* Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở tín ngưỡng.
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC:
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (Mẫu B1, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản;
- Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                               ……(1),  ngày……tháng……năm……
 
 
THÔNG BÁO
Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng
 

Kính gửi: (2)……………………………………………………………….
Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):…………………………………..…..
Địa chỉ: ……..…………………….……………………………………...
Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng:
Họ và tên: ………………….Tên gọi khác……….…..Năm sinh……….…
          Giấy CMND số:………..Ngày cấp:…………………...Nơi cấp:.…….….
Nơi cư trú:………………………………………………………………...
Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.
 
Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số giấy CMND, nơi cư trú).
 
 
 
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
 (Ký, ghi rõ họ tên)
 
       
 

 (1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.
 (2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.
 (3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo
 
 
File đính kèm: Tải file