Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết:
Lệ phí: Miễn thu
Nội dung: Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.
* Thành phần, số lượng văn bản thông báo:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo cơ sở.
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng (Mẫu B29, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh;
- Trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                 ………(1), ngày……tháng……năm……
 
 
THÔNG BÁO
Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng,
công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
 

          Kính gửi: (2)………………………………………………………………
Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo….…...………..………………
………………………………………………………………………………
Người đại diện:
Họ và tên: …………………………..…………Năm sinh…………..
Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)……………...……………………………………………………………
Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………….
 
Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:
 
Lý do sửa chữa, cải tạo:……………………………………………………..
Thời gian sửa chữa, cải tạo:………………………………………………....
Phạm vi và mức độ sửa chữa: ………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
 
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo.
 
 
File đính kèm: Tải file