Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.
          a) Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu Không  điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền, nộp qua bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
          - Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.
          - Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.
          b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
          c) Thành phần, số lượng: 01 giấy ủy quyền.
          d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
          e) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
          f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân
          g) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
          h) Lệ phí: Không
          i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
          k) Kết quả thực hiện: Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).
          l) Căn cứ pháp lý : Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.
 
File đính kèm: Tải file