Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.
          a) Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Thân nhân liệt sĩ lập làm đơn (theo mẫu) nộp qua bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã.
          - Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.
          - Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.
          b) Cách thức thực hiện: Nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
          c) Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Đơn đề nghị.
          d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).
          e) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.
          f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân
          g) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã
          h) Lệ phí: Không
          i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
          k) Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị có xác nhận của ủy ban nhân dân xã.
          l) Căn cứ pháp lý : Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 11-MLS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ
Kính gửi: Phòng Lao động - TB&XH1 ……….
Họ và tên: …………………………….. Năm sinh ………………………………
Chỗ ở hiện nay: ……………………….....………………………………………..
Số CMTND ……………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp
Quan hệ với liệt sĩ: ………………………………………………………………..
Tôi xin trình bày như sau:
Liệt sĩ: ……………………….. Năm sinh ……………………………………….
Nguyên quán: xã ………………. huyện ……………… tỉnh ……………………
Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày ….. tháng ………. năm ………..
Hy sinh ngày ……… tháng ……… năm …… tại ……………………………....
Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 …………..
£ Sở Lao động - TB&XH ……….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ……. ngày ….. tháng ..... năm …..
£ Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã …………….. huyện …………. tỉnh ………….. cung cấp.
£ Giấy xác nhận của Sở Lao động - TB&XH đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.
£ Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại …………….
£ Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại …………
Đi cùng tôi có.... người:
Họ và tên người thứ 1: …….....……………….. Năm sinh …………………
Số CMTND ………….. Ngày cấp …………. Nơi cấp …………………............
Họ và tên người thứ 2: ………………………………….. Năm sinh ……………
Số CMTND ………….. Ngày cấp ………. Nơi cấp …………………….............
Đề nghị Phòng Lao động - TB&XH ……….. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn.
Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động - TB&XH.
…., ngày .... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
…., ngày ... .tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ
2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống
 
Mẫu số 12-MLS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ
Kính gửi: Phòng Lao động - TB&XH 1 ……….
Họ và tên: …………………………….. Năm sinh ……………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………
Số CMTND ……………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp
Quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………………………………………..
Tôi xin trình bày như sau:
Liệt sĩ: …………………………………….. Năm sinh ………………………………
Nguyên quán: xã ……………………. huyện ……………………… tỉnh ……………
Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày … tháng ………. năm ………………..
Hy sinh ngày ………. tháng ………. năm …….. tại …………………………………..
Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 …………..
£ Sở Lao động - TB&XH ……….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ……. ngày ….. tháng ..... năm …..
£ Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã ……………….. huyện …………. tỉnh …………….. cung cấp.
Tôi được biết phần mộ liệt sĩ hiện an táng tại nghĩa trang xã ………. huyện ……… tỉnh …….. Vị trí mộ liệt sĩ số..... hàng mộ liệt sĩ ..... ở lô mộ liệt sĩ số ……… Nguyện vọng của gia đình tôi di chuyển hài cốt liệt sĩ …………… về an táng tại nghĩa trang ………………….
Đề nghị Phòng Lao động - TB&XH …………. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về di chuyển hài cốt liệt sĩ của ngành Lao động - TB&XH./.
…., ngày .... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
…., ngày .... tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ
2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống
 
File đính kèm: Tải file