Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Lĩnh vực: Môi trường
Thời gian giải quyết: 7 ngày
Lệ phí: Không quy định
Nội dung:

3. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

3.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Xác nhận và gửi hồ sơ đăng ký kế hoạch BVMT
Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3.2 Cách thức thực hiện: Không quy định
3.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: 
*/ Thành phần hồ sơ:
- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
3.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
3.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan được ủy quyền quyết định: UBND cấp xã
3.7 Kết quả thực hiện của thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường.
3.8 Phí, lệ phí: Không quy định.
3.9 Các mẫu đơn:  
Mẫu đơn quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường:
Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3.10 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật bảo vệ môi trường năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
BIỂU MẪU TẠI ĐÂY
Bản kế hoạch bảo vệ môi trường
File đính kèm: Tải file