Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Nông nghiệp &PTNT
Thời gian giải quyết: - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh); - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).
Lệ phí: Không
Nội dung: 3. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ  vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự  nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân:
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn.
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến UBND xã, phường, thị trấn  nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ gồm:
- Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg;
- Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng (nếu có);
- Tài liệu về nguồn gốc cây cảnh;
b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh);
- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân xã;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã;
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức;
- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.                                                       
* Lệ phí: Không.         
* Mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận trên bảng kê cây cảnh.
* Điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 ban hành quy chế quản lý

BỘ HỒ SƠ GỒM:
1. 
Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg (Tải biểu mẫu)
2. Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng (nếu có)
3. Tài liệu về nguồn gốc cây cảnh
File đính kèm: Tải file