Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên
Lĩnh vực: Nông nghiệp &PTNT
Thời gian giải quyết: - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh); - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).
Lệ phí: Không
Nội dung: 2. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên:
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn.
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến UBND xã, phường, thị trấn  nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Hồ sơ gồm:
- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012);
- Hoá đơn bán hàng (nếu có);
- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản;
b) Số lượng: 01 bộ (bản chính);
* Thời hạn giải quyết:
- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh);
- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân xã;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã;
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kiểm lâm địa bàn.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức;
- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư. 
* Lệ phí: Không.         
Mẫu đơn, tờ khai:
- Bảng kê lâm sản;
- Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận trên bảng kê lâm sản.
* Điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư sô 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012;
- Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015.

BỘ HỒ SƠ GỒM:
1. Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012) (Tải biểu mẫu)
2. Hoá đơn bán hàng (nếu có)
3. Tài liệu về nguồn gốc lâm sản
File đính kèm: Tải file