Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Lĩnh vực: Đường thủy
Thời gian giải quyết: 3 giờ làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: Căn cứ pháp lý:
- Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004;
- Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa.
File đính kèm: Tải file