Tin nổi bật

Văn bản của UBND xã

1.Kế hoạchTriển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư  định danh và xác thực điện tử phục vchuyền đối số quốc giagiai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030trên địa bàn xã Cộng Hòa_signed.pdf
2. Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề ánphát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tửphục vụ chuyền đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025tầm nhìn đến năm 2030 xã Cộng Hòa_signed.pdf
3.QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khaĐề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tửphục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025,tầm nhìn đến năm 2030 xã Cộng Hòa _signed.pdf.
4. Về việc thành lập 08 Tổ công tác triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụngdữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụchuyền đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn xã Cộng Hòa _signed.pdf.
5. Công văn tuyên truyền đề án số 06.pdf
6.Thông báo cấp mã định danh điện từ cho công dân trên địa bàn xã Cộng Hòa pdf
 
Các tin liên quan: