Tin nổi bật

Văn bản của HĐND xã

Kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân xã Cộng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 28/7/2022 HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ bảy để bầu bổ sung Ủy viên ủy ban
Tờ trình miền nhiệm UVUBND xã khóa XXI, NK 2021 -2026
Tờ trình miền nhiệm UVUBND xã khóa XXI, NK 2021 -2026
Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân khóa XXI, NK 2021 -2026
Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân khóa XXI, NK 2021 -2026
Báo cáo PTKT -XH 6 tháng đầu năm tại kỳ họp thứ bẩy HĐND xã
Báo cáo PTKT -XH 6 tháng đầu năm tại kỳ họp thứ bẩy HĐND xã