Tin nổi bật

Văn bản của HĐND xã

1.TTr bầu bổ sung Ủy viên UBND xã.pdf
2.TT miễn nhiệm Ủy viên UBND.pdf
3.Báo cáo phát triển KT -XH.pdf
4.Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.pdf
5.Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.pdf
6.Chương trình kỳ hop HĐND xã.pdf
7.Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.pdf
8.Tở trình  giới thiệu nhân sự bầu UVUBND xã .pdf
9.Nghị Quyết phê chuẩn thu ngân sách   .pdf
10.Tờ trình chương trình giám sát..tif
11. Báo cáo tiếp xúc cử tri trước.tif
12./Nghị quyết  phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2022.pdf
13.Nghị Quyết Chương trình giám sát HĐND xã.pdf
14.Báo cáo kết quả giám sát của HĐND xã.pdf
15.Báo cáo thẩm tra của Ban chế.pdf
16.Báo cáo thẩm tra ban kinh tế xã.pdf
17.Báo cáo công an xã.pdf
18.Thông báo Kết quả của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng Đảng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.pdf
19.Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ PTKT - XH 6 tháng cuối năm 2022.docx
Các tin liên quan: