Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

Để đảm bảo công tác truyền thông đầy đủ, kịp thời giúp người lao động nắm bắt và hiểu đúng quyền lợi của mình, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành văn bản số 2468/BĐVN-TC&PTNNL ngày 09/06/2022 hướng dẫn các đơn vị một số nội dung truyền thông chế độ, chính sách cho người lao động.

Tăng cường công tác truyền thông chế độ, chính sách giúp người lao động nắm bắt và hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm,

cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Theo đó, Tổng công ty hướng dẫn các đơn vị tổ chức truyền thông cho người lao động các chế độ theo quy định, cách xác định tiền lương cho từng nhóm chức danh, các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc/KPI hàng tháng, kỳ trả lương, cụ thể ngày trả lương trong tháng, chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch lương... Bên cạnh đó, việc hướng dẫn, phổ biến nguyên tắc chi lương hàng tháng, nếu có điều chỉnh do các yếu tố khách quan (trường hợp sản lượng, doanh thu thấp nhưng vẫn phải duy trì mức tối thiểu cho người lao động đảm bảo thu nhập phải dùng từ quỹ dự phòng hoặc giảm ở các tháng sau đó…) phải được truyền thông đầy đủ và kịp thời cho người lao động ngay trước khi chi lương/thù lao.

Ngoài ra, các đơn vị cũng có trách nhiệm truyền thông để người lao động nắm được các chế độ áp dụng tốt hơn so với quy định của Luật lao động, các quy định của Nhà nước. Cụ thể: Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm bắt buộc đối với lao động ký hợp đồng lao động: được xác định bằng mức tiền lương tối thiểu vùng 1 x (nhân) hệ số lương theo chức danh. Tổng công ty áp dụng mức tiền lương tối thiểu vùng 1 (mức cao nhất) làm căn cứ xác định mức tiền lương đóng bảo hiểm bắt buộc thay vì mức tiền lương tối thiểu vùng tại từng địa bàn (4 vùng). Bổ sung tiền lương thâm niên vào tiền lương hiệu quả hàng tháng đối với lao động ký hợp đồng lao động. Hỗ trợ đóng nộp bảo hiểm tự nguyện đối với lao động thuê khoán. Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho lao động phát trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tổng công ty thực hiện trang cấp đồng phục cho người lao động...

Văn bản hướng dẫn của Tổng công ty cũng nên rõ, việc truyền thông cần được bắt đầu từ khi bắt đầu xây dựng các cơ chế, tiếp nhận ý kiến phản hồi. Nội dung cần truyền thông phải được đưa vào các cuộc đối thoại định kỳ, các cuộc họp chuyên môn, công đoàn, hội nghị người lao động… Đối với các trường hợp phát sinh, tổ chức trao đổi kịp thời để tránh gây bức xúc cho người lao động khi chưa được phản hồi đầy đủ, dẫn đến các vụ việc khiếu nại không đáng có.

Các đơn vị căn cứ các quy định hiện hành, đơn vị xây dựng bảng tổng hợp chế độ để thực hiện truyền thông cho người lao động. Tiếp nhận phản hồi, xử lý các vấn đề kịp thời, tránh dẫn đến các vụ việc khiếu nại... Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Các ý kiến về cơ chế, chính sách, cách điều hành... để tiếp thu, điều chỉnh (nếu có).

Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác truyền thông về cơ chế chính sách của Tổng công ty đối với người lao động tại đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở Lãnh đạo các cấp quản lý tại đơn vị về việc nắm bắt và truyền thông về cơ chế chính sách đối với người lao động.

Các tin liên quan: